Avrinningsområde

Himleån rinner genom Varbergs kommun i Hallands län och är 3,8 mil lång. Himleåns avrinningsområde ingår i Västerhavets vattendistikt och sträcker sig över en yta av ca 208 km².

Himleån i Halland – Från källa till mynning. En film om Himleån. Producerad på uppdrag av Himleåns vattenråd.

Naturgeografiskt sett tillhör Himleåns avrinningsområde till största delen Södra Hallands kustland, med sandiga havsstränder, en stor åkerareal och mycket ädellövskog. De allra östligaste delarna, kring Stora Neden, bör dock hänföras till Sydsvenska höglandets och smålandsterrängens myrrika västsida, karaktäriserad av bergkullar, barrskog, mycket myr och ett stort lövinslag.

Himleån är klassad som riksintresse för fritidsfisket, samt för sina bestånd av havsöring  och lax.  I sjön Stora Neden finns ett bestånd av storvuxen sik, sjön tros också potentiellt kunna hysa ishavsrelikter. Flodkräfta förekommer sporadiskt i vattensystemet. Även den alltmer sällsynta och fridlysta flodpärlmusslan har hittats i Himleån.
Som följd av bland annat sjörikedomen anses området värdefullt för friluftslivet på grund av möjlighet till diverse aktiviteter; bad, fiske i sjöarna, båtsport, skridskofärder och inte minst som strövområde. Himleån mynnar i havet strax norr om Varberg, och formar Getteröns naturreservat, en av Nordeuropas finaste fågellokaler, tillika Natura2000-område

Himleåns avrinningsområde

Stora delar av Himleåns avrinningsområde är starkt påverkat av försurning och kalkas sedan 1985 regelbundet. Inom avrinningsområdet förekommer få punktkällor och endast ett fåtal mindre reningsanläggningar.

I VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är Himleåns avrinningsområde indelat i 26 vattenförekomster: 5 sjöar, 14 vattendrag och 7 grundvattenområden.
De huvudsakliga hoten är övergödning och fysisk påverkan. Näringstransporterna är att beteckna som mycket höga i Himleån. Alla ytvattenförekomster har idag sämre än god ekologisk status medan alla grundvattenförekomster har god kvantitativ och kemisk status.