Om oss

Himleåns vattenråd bildades 2009-03-18 av ett antal intressenter inom Himleåns avrinningsområde. Vattenrådets mål är att verka för en uthållig förvaltning av vattenresursen inom Himleåns avrinningsområde så att EU’s vattendirektiv  kan uppfyllas.

Vattenrådets uppgift

Vattenrådets huvudsakliga uppgift är att vara ett samverkansorgan i vattenrelaterade frågor för olika aktörer inom Himleåns avrinningsområde. Vattenrådet skall sträva efter att ha en djup, men samtidigt bred kunskap om avrinningsområdet. Himleåns vattenråd ska utgöra en viktig instans i arbetet för en förbättrad vattenkvalitet i Himleån och avrinningsområdet baserad på medlemmarnas kompetens och erfarenhet.

Vattenrådet medverkar i arbetet med att:

 • föra en nära dialog med Beredningssekretariatet i Halland och Vattenmyndigheten för västerhavet,  samt berörda aktörer och allmänhet i avrinningsområdet.
 • öka kunskapen om Himleån och avrinningsområdet genom kunskapsutbyte, föreläsningar, exkursioner etc.
 • utforma åtgärdsprogram.
 • lämna yttranden i remissförslag från myndigheter.

Vattenrådet ska dessutom genom olika aktiviteter främja en aktiv medverkan av olika aktörer och intressenter inom avrinningsområdet.

Himleåns vattenråd inhämtar information för att följa och utvärdera tillståndet i avrinningsområdet, eftersom dessa resultat är av stor betydelse för bedömningen av olika åtgärdsbehov.

Geografisk utbredning

Hela Himleåns avrinningsområde är vattenrådets geografiska fokusområde. Vattenfrågorna som kommer att lyftas kan avse såväl sjöar, vattendrag, grundvatten och marina miljöer.

Vattenrådet har sitt säte i Varberg.

Organisation

Vattenrådet är ett lokalt samverkansforum för många aktörer och intressenter inom Himleåns avrinningsområdet. Alla som har intresse av vattenfrågor är välkomna som medlemmar i vattenrådet.

Organisationen ska verka för att vara flexibel och kunna utvecklas och förändras i takt med att nya aktörer och intressenter tillkommer eller lämnar.

I vattenrådet bör representanter från kommunerna, fisket, lantbruket, skogsbruket, industrin, naturskyddsintressen, kanalbolag och turismen finnas representerade. Vattenrådet leds och samordnas av en ledningsgrupp.

Ledningsgruppen

 • samordnar arbetet i vattenrådet, initierar vid behov arbetsgrupper, stöttar dessa i möjlig utsträckning och samordnar kontakterna med vattenmyndigheten.
 • utser en ordförande samt en eller flera personer med uppgift att ansvara för kallelser, minnesanteckningar, ekonomi och annan enklare administration.
 • bör främja kontakten med forskningen, skolor, myndigheter och organisationer för att öka kunskapsutbytet i vattenrelaterade frågor.
 • skall årligen sätta upp mål för vattenrådets verksamhet och rapportera detta till vattenmyndigheten samt kontinuerligt följa upp arbetet i vattenrådet.   

Arbetsgrupper

 • bör bildas när behovet uppstår spontant och fungera som tämligen informella och öppna nätverk.
 • kan arbeta sektorsvis eller geografiskt beroende på vad som är lämpligast.
 • bör utse en kontaktperson inom gruppen.

Vill du vara med i Himleåns vattenråd? Hör gärna av dig till oss här