Himleåns vattenråd

Himleåns vattenråd bildades 2009.

Himleåns vattenråd bildades 2009. Syftet är att sprida kunskap om Himleåns vattensystem och att vara en mötesplats kring frågor som rör Himleåns avrinningsområde. Målet är att öka förståelsen för vattnets betydelse samt samarbetet för rent vatten och levande vattenmiljöer.

Vattenrådet består av markägare, föreningar och representanter från länsstyrelsen, VIVAB och Varbergs kommun. Alla organisationer, företag och föreningar som påverkar eller har intressen i Himleåns avrinningsområde får vara med i arbetet!

Under åren har Himleåns vattenråd arbetat med samrådsmöten kring bland annat Vattenmyndighetens samrådshandlingar inom vattenförvaltningen. Vattenrådet har dessutom arbetat med remisser från myndigheter vad gäller samhällsplanering och vattenfrågor. Till exempel har man tagit prover på vattenkemi i vattensystemet.

Andra aktiviteter som skett eller planeras är vattendragsvandringar, informationsträffar, Himleådagen och Vattnet i skolan. 

Vill du vara med i Himleåns vattenråd? Fyll i detta formulär.