Himleån
Från källa till hav, från forntid till framtid.

Vatten är nödvändigt för allt liv

Himleåns vattensystem hjälper oss att förstå helheten. Vattnet binder samman landskap, ekosystem och människor. Ån berättar, som en blå tråd, en spännande historia från istiden fram till idag. Vi kan följa vattendragets flöde från källa till hav och samtidigt fundera på den framtid som vi skapar tillsammans.

 
 
 
1. Stora Neden
2. Skällingesjön
3. Gässlösa naturreservat och Stensån
4. Rolfstorps bro / Himleån
5. Nordlings ö / Himleån
6. Hammers kulle
7. Kvarnagården /
Göingegården
8. Getterön / Naturum
9. Annestorp
10. Kvarnarna
11. Torsbäck
12. Hovgårds kvarn (sågverk)
13. Mjöavads kvarn
14. Svenstorps skvaltkvarn i Skatebäcken
15. Skvaltkvarnen vid Brännhult
16. Åttabro
17. Torstorp
18. Lindhofs kungsgård
19. Broåsens gravfält
20. Korsgatans gravfält
21. Ny Varberg
22. Gödestads kyrkoruin
23. Grimetons världsarv
24. Skällingevägen
25. Galgberget
26. Skärtevägen
1_Stora_Neden

1. Stora neden

Neden är vattensystemets största sjö. Sjön är 57 meter djup och ligger högst upp i systemet på 77 meters höjd över havet. Det är här Himleån börjar. Här får man en vildmarkskänsla som förstärks av häckande storlom och pilgrimsfalk.

2_Skällingesjön

2. Skällingesjön

Detta är en källsjö utan varken tillrinnande bäckar eller utlopp. Vattnet tillförs till sjön som grundvatten och sjön har därför kristallklart vatten. Skällinge ligger på sandiga isälvsmaterial. Sjöns vatten rinner där vidare som grundvatten som letar sig ner mot Himleåns dalgång där det tränger ut i sluttningen som källor eller i själva Himleån.

3_Gässlösa

3. Gässlösa naturreservat och Stensån

Genom Gässlösa naturreservat rinner Stensån som Mynnar i Himleån nära Rolfstorp. Stensån är ett av de två största biflödena till Himleån. Vattnet rinner från flera sjöar som Stensjöarna och Yasjön. Genom reservatet forsar vattnet fram i en mycket vacker ravin med lövskog och strövstigar.

4_Rolsftorp

4. Rolfstorps bro / Himleån

Här slingrar den gamla vägen fram i en vacker dalgång. Vid stenbron ser man Himleån fint och om man har tur och är försiktig kan man se både öring- och laxungar i vattnet. En bit nedströms bron leker öring och lax på höstarna.

0_Placeholder1

5. Nordlings ö / Himleån

Här bodde en man som hette Axel Nordling med sin familj. Axel var skollärare och politiskt aktiv i Rolfstorp under sista hälften av artonhundratalet. På ön fanns en liten gård med boningshus, ekonomibyggnader och även en kvarn i ån.

0_Placeholder2

6. Hammers kulle

Här finns ett mycket fint närnaturområde med öppna marker på en höjd nära Himleån. Dessutom finns ängar med ängsblommor som liten blåklocka, bockrot, och backtimjan. Detta gör området mycket värdefullt för insekter som fjärilar, humlor och bin.

0_Placeholder2

7. Kvarnagården /
Göingegården

Här finns en mycket vacker strömmande sträcka av Himleån. Här leker åter lax och öring efter olika åtgärder som har gjorts.

8_Getterön

8. Getterön / Naturum

Här mynnar Himleån. Viken är ett av Nordeuropas fågelrikaste områden. Från gömslen kan du se många fåglar på nära håll. Här finns Naturrum, naturguidning och mycket annat spännande för alla åldrar.

0_Placeholder1

9. Annestorp

Till kvarnen tillhörde också en litet jordbruk. Mjölnare var Eskils-Oskar som hade gårdarna i de närliggande byarna som kunder. I kvarnen fanns också en elgenerator för belysning och en hyvel för att tillverka takspån.

0_Placeholder2

10. Kvarnarna

Under 1700-talet fanns här troligen flera skvaltkvarnar, därav namnet Kvarnarna. 1876 byggdes här en av de större kvarnarna i Himleån. Kvarnen tillhörde Kulparp som var en av de största gårdarna i bygden.

0_Placeholder2

11. Torsbäck

Enligt uppgift lär dansken Olof Arvidsson varit den förste mjölnaren på 1600-talet. Alfred Bexell ägde senare kvarnen. Malningen i kvarnen upphörde 1966.

0_Placeholder1

12. Hovgårds kvarn (sågverk)

Den vackra kvarnen byggdes 1846. Vattnet fördes via en lång ränna från en damm uppe i nuvarande Gässlösa naturreservat. Under 1900-talet installerades turbiner som drev kvarnen och dessutom en såg.

0_Placeholder1

13. Mjöavads kvarn

Mjöavadsbäcken börjar i Grimsjön. Den har även kallats Ålabäcken för att där alltid funnits mycket ål. Lite nedströms finns Mjöavads kvarn vid en större damm. De första uppgifterna om kvarnen och en mjölnare som hette Jonns Svändsenn är från 1628.

0_Placeholder2

14. Svenstorps skvaltkvarn i Skatebäcken

Skvaltkvarnar är den äldsta och enklaste typen av vattenkvarnar. De har ett liggande hjul direkt under kvarnen. Från vattenhjulet går en axel rakt upp där kvarnstenen är fäst.

0_Placeholder2

15. Skvaltkvarnen vid Brännhult

Kvarnen byggdes 1754 och sköts av Rolfstorps hembygdsförening.

0_Placeholder1

16. Åttabro

Bron har tre stenvalvsbågar. Mellan bågarna finns stora isbrytarnosar som skulle skydda bron. Vid bron låg ett torp, som också hette Åttabro, vid den gamla landsvägen från nordost mot Varberg.

0_Placeholder1

17. Torstorp

Alfred Bexell var en förmögen och driftig person från Harplinge vars pappa var en mycket lärd man, teologie doktor och prost. Alfred köpte gården Torstorp som tidigare varit en gård under Vadstena kloster. Här verkade han i 25 år fram till 1900 då han dog.

0_Placeholder2

18. Lindhofs kungsgård

Gården ligger där staden Ny Varberg fanns tidigare. Kungsgården byggdes någon gång mellan 1615 och 1685. Fram till 1723 var den bostad för överstelöjtnanter. Nuvarande byggnader är från tiden runt år 1800.

0_Placeholder2

19. Broåsens gravfält

Från Broåsen har man vid utsikt över Himleåns dalgång. Detta gravfält, med ett 60-tal synliga fornlämningar, är ett av de största i Halland. Här finns många typer av lämningar som gravhögar och domarringar. Fynd av silverförgyllt svärdsfäste och svärdsslida med guldinläggningar tyder på att Grimeton var centrum i ett hövdingadöme som omfattade den omgivande dalen under mellersta järnåldern.

0_Placeholder1

20. Korsgatans gravfält

På den långsträckta åsen finns ett stort forntida gravfält med ett 60-tal synliga gravar. Här finns olika typer av gravar som högar, stensättningar och resta stenar. Vid platsen låg en järnåldersgård. På åsen i den lätta jorden odlade gårdens folk brödsäden.

0_Placeholder1

21. Ny Varberg

Getakärr var en vikingastad där Varberg ligger idag. I början av 1400-talet grundades Ny Varberg innanför sammanflödet av Himleån och Munkån. Himleån grävdes till en 700 meter lång kanal från havet där båtarna kunde dras in till staden.

0_Placeholder2

22. Gödestads kyrkoruin

Denna medeltidskyrka byggdes nära tingsplatsen, gravfältet vid Broåsen och Galgberget. Efter att den nya kyrkan i Gödestad var färdigbyggd 1897 beslöt man att riva medeltidskyrkan. Murarna var så tjocka att man inte lyckades riva dem och ruinen lämnades åt sitt öde.

0_Placeholder2

23. Grimetons världsarv

Riksdagen beslutade 1921 att upprätta en trådlös telegrafförbindelse med USA. Grimeton valdes som plats för en långvågssändare med en 2,2 km lång antenn på sex 127 meter höga antenntorn. Radiostationen började byggas 1922 och stod färdig 1924.

0_Placeholder1

24. Skällingevägen

Längs vägen får man här en mycket fin utsikt över dalgången.

0_Placeholder1

25. Galgberget

På 77 meters höjd över havet har du här första parkett över Himleåns dalgång och världsarvet, dessutom havsutsikt. Det 30 meter höga stupet i öster lär i forntiden varit en ättestupa.

0_Placeholder2

26. Skärtevägen

Längs den lilla grusvägen öster om ån har man en mycket fin utsikt över Himleåns dalgång.